මැරෙනතුරුම කොච්චිය විතරක් උරුමයැයි සිතු ප්‍රසංගා හිරු Star වේදිකාවේ 92% ලබාගනි…

4 Просмотры
Издатель
මැරෙනතුරුම කොච්චිය විතරක් උරුමයැයි සිතු ප්‍රසංගා හිරු Star වේදිකාවේ 92% ලබාගනි…
Harde Rasa Malige - හෘදේ රස මාලිගේ | Prasanga Priyadarshani | Hiru Star Season 2 | Episode 14

Hiru Star Season 2 | Episode 14 සම්පුර්ණ විඩියෝව සඳහා -
Hiru Star - Sri Lanka's First Live Reality Show | 2020-01-12

Hiru Star App එක ඔබත් දැන්ම Download කරගන්න...
iOS -
Android -

හිරු Star - ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සජීවී රියැලිටි ටීවී අත්දැකීම...
Web - |
Subscribe Now -
Join our Facebook Fanpage - ‍|
Follow US Instagram - |
Follow US twitter - |

#HiruTV #Hiru #Hirustar #Hirustarseason2 #No1RealityShow #LKA #HS2 #HiruStarLK #HiruStarLive #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital
Категория
Новости шоу-бизнеса
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика